کنترل و ممنوعیت ها دستگاه لیزر

کنترل و ممنوعیت ها

در ماه اوت , 2016 اتحادیه اروپا فروش سنبل آبی رنگ را دراین انحادیه ممنوع کرد .
کنتر دستگاه لیزر ل شیمیایی
کنترل شیمیایی سنبل به دلیل اثرات طولانی دوران آن بر دور و اطراف زیست و سلامت آدم دوچندان مطلوب وجود ندارد . به کار گیری از علف کش نیاز به تایید دقیق از ارگانهای گوناگون داراست . سود از علف کش های شیمیایی فقط درباره ی رویش شدید سنبل آبی رنگ منفعت میشود . با این وجود , موفق ترین روش سود از علف کش است که برای مناطق کوچک آلوده و کثیف سنبل آبی‌رنگ استفاده میگردد عدم فایده از علف کش در مرحله پهناور برای در دست گرفتن سنبل آبی به این عامل است که در بخشها بزرگتر , قطعات بزرگ از سنبل آبی به احتمال دوچندان می‌توانند به صورت قطعات کوچکتر در آمده و مجدد پرورش و بسط یابند .

دستگاه لیزر
علا دستگاه لیزر وه بر این , استفاده ا ز علف کش مقرون به صرفه تر و معدود زحمت خیس از کنترل مکانیکی است با این حال , قادر است به اثرات زیست محیطی جبران ناپذیری منجر شود چون این سم میتواند به سیستم آب زیرزمینی نفوذ کرده و قادر است خیر فقط چرخه آب در یک اکوسیستم را تحت تاثیر قرار دهد بلکه تاثیر منفی روی سیستم محلی آب و تندرست بشر داشته باشد
دستگاه لیزر
همچنین شایان توجه است که بهره از علف کش ها تنها بر روی سنبل تاثیر نمیگدارد و نوع کیستون و موجودات اساسی مثل ریز جلبک قادر است از سموم علف کش هلاک شوند . تهیه شیمیایی سنبل آب را می قدرت با به کارگیری از علف کش های معمول مثل 2 , 4 - D , علفکش و دیکووات انجام میشود . علف کش ها بر روی برگ دستگاه لیزر سنبل آب اسپری و سبب ساز به تغییرات مستقیمی در فیزیولوژی آن ها می گردد . منفعت از علف کش شناخته شده تحت عنوان 2 , 4 - D دستگاه لیزر سبب به مرگ سنبل از روش مهار رویش سلول از بافت نو و آپوپتوز سلولی می شود . علف کش شناخته شده تحت عنوان دیکووات نمک برمید مایع که با گاز می تواند در برگهای دستگاه لیزر سنبل آبی رنگ نفوذ کرده و منجر به عدم کار فوری سلول های گیاهی و فرآیندهای سلولی شود . برای علف کش دستگاه لیزر یفوسیت سمیت ناچیز تری نسبت به علف کش های دیگر داراست و باعث نابودب لایه سنبل آبی‌رنگ درحدود سه هفته میشود . نشانه ها این علف کش پس از استفاده بر روی گیاه عبارتند از پژمردگی گیاهان و یک تغییر رنگ برگها به زرد رنگ که در غایت منجر به فروپاشی گیاه منتهی می گردد .
در اختیار گرفتن فیزیکی دستگاه لیزر

حذف مکانیکی به عنوان شایسته ترین راه‌حل کوتاه زمان برای انتشار از گیاه محسوب می شود .
کنترل فیزیکی است به وسیله ماشین آلات زمینی مثل جرثقیل سطل و یا این که با خودرو آلات شناور اختصاصی انجام میگسرد که مانند بیل مکانیکی می توانند بافت و لایه ایجاد شده توسط سنبل آبی‌رنگ را پاره کرده و آنان را توده آوی نمایند &# دستگاه لیزر مروارید ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *